Otázky a odpovede I.

15.09.2018

Peter sa pýta: Nejaké dobré nápady aj pre dôchodcov? Stále je čo vylepšovať...

Seniori si zaslúžia našu zvláštnu pozornosť. Sú to predsa naše mamy a otcovia, ktorí pre nás urobili tak veľa. Sme povinní sa im odvďačiť a ak je to možné, pomôcť v čom treba. Treba počúvať, aké majú potreby, a tie sa snažiť plniť. Zvláštnu pozornosť a podporu si zaslúžia najmä tí, ktorí sa ešte dokážu a chcú zapájať do aktívneho života.

V obci je funkčná miestna organizácia JDS, treba pokračovať v jej podpore. Vediem seniorský spevácky zbor Prameň, ktorý je potrebné doplniť novými členmi. Obec by mala vytvoriť aj podmienky pre zvýhodnené stravovanie našich seniorov, a osobitne tých, ktorých príjmy sú veľmi malé. Vzhľadom k tomu, že táto skupina našich spoluobčanov najviac potrebuje služby zdravotnej a sociálnej starostlivosti, určite budeme pracovať s témami ako zabezpečenie a podpora služieb zdravotnej starostlivosti, sociálnych terénnych služieb, či vytvorenie podmienok pre vznik stacionára, kde by odkázaní spoluobčania mohli tráviť svoj čas. Som presvedčený, že je tu priestor aj na podporu formou rehabilitačných pobytov a nepochybne aj rôznych fakultatívnych výletov.

Za strategické v tejto kategórii považujem otvorenie aktívnej komunikácie s Trnavským samosprávnym krajom, najmä o možnostiach využitia komplexu budov po bývalej strednej škole (súčasná ubytovňa). Tento priestor je nevyhnutné získať pre obec na zabezpečenie verejno-prospešných služieb. Akékoľvek iné aktivity v tomto priestore nie sú vhodné ani vyhovujúce.

Alena sa pýta: Čo si myslíte o pláne vybudovať nájomné byty v internáte?

V súčasnosti máme v internáte zahraničných robotníkov. Po neuváženom a zlom rozhodnutí Trnavského samosprávneho kraja sa začal tento súbor objektov využívať pre obec takýmto nežiadúcim spôsobom. Po viacerých protestoch a výmene vedenia TTSK sa rozhodlo, že ubytovňa v internáte skončí. Všetci sme sa tešili. Žiaľ, lehota na ukončenie tejto aktivity sa akosi natiahla oproti pôvodným očakávaniam. Akosi však aj ochabla pozornosť ľudí. Nebezpečenstvo však nepominulo, práve naopak, je tu a stále trvá. A veľmi smutné je aj to, že samotná obec dodnes neponúkla žiadny návrh riešenia tejto pálčivej otázky. Prečo? Je pohodlnejšie to nechať na iných? Asi áno. V súčasnosti sa pri rozhovore s ľuďmi stretávam s tým, že rezonuje téma prebudovania internátu na sociálne byty. K takémuto zámeru aj k otázke Aleny sa vyjadrím úplne jednoznačne. Zámer prebudovať tento objekt na byty je ešte horším riešením ako súčasná ubytovňa. S takýmto zámerom v prípade môjho zvolenia za starostu určite nebudem súhlasiť. Takáto koncentrácia bytov v centre obce nie je prijateľná. Ak nie pre iné, tak pre absolútne zhoršenie dopravnej situácie v obci. Ak by tam malo vzniknúť hoci len 50 bytov (hovorí sa o sedemdesiatich), znamenalo by to minimálne 120 potrebných parkovacích miest + návštevy. Absolútne nemysliteľné. Prejdite sa dnes po Školskej ulici. To je ďalší akútny problém, ktorý obec musí riešiť. Táto ulica začína byť neprejazdná, kolízna a nebezpečná. Riešením určite nie sú retardéry na ceste, ktoré postupne niekto odmontováva, a nič nevyriešili. Okrem toho sa zamyslime nad okamžitou potrebou rozšírenia kapacity materskej a základnej školy, nakoľko v bytoch by žili aj rodiny s deťmi.

Verím, že rokovania s Trnavským samosprávnym krajom povedú k takému riešeniu, aby bolo pre obec a jej obyvateľov vyhovujúce a prijateľné. Tak to sľuboval súčasný pán župan a ak budem zvolený za starostu, určite ako jednu z prvých vecí sa pokúsim o dialóg so županom na túto tému.

Ivana sa pýta: Aké zámery máte na Cíferskej ulici?

Na Cíferskej ulici by som v prvom rade doriešil pripojenie obyvateľov na kanalizáciu. Obec v minulosti spolufinancovala pripájanie obyvateľov na kanalizáciu veľkej časti obyvateľov. Hovoríme o domových prípojkách. Podľa mojich informácií si na Cíferskej ulici momentálne obyvatelia musia prípojky platiť samy. Ak je to pravda, tak je to určite diskriminácia. Mojou prioritou bude zabezpečiť prípojky k rodinným domom v réžii obce. Ďalším krokom by mal byť chodník. Treba pripraviť projektovú dokumentáciu a ak to situácia dovolí, urobiť ho širší s možnosťou využitia pre korčuliarov, prípadne cyklistov. Pri budovaní chodníkov určite nezabudnem na budovanie parkovacích miest pre obyvateľov tejto ulice. Spolu s chodníkom samozrejme musí ísť aj vyriešenie internetových prípojok, prípadne aj ďalších sietí, podľa návrhu projektu.

Jozef sa pýta: Čo si myslíte o spôsobe hodnotenia žiakov v ZŠ? (poznámka: respondent mal na mysli bodový systém hodnotenia žiakov).

Nie som v tejto téme zorientovaný. Viem, že v základnej škole sú žiaci hodnotení nielen známkou, ale aj bodmi. Viem o tejto problematike len z rozhovorov s rodičmi. Nedovolím si povedať, či je tento spôsob dobrý alebo zlý. Určite tu bude priestor na komunikáciu s vedením základnej školy a s rodičmi, pokiaľ budú konkrétne námety, či otázky k tejto téme.

Martin sa pýta: Čo chceš robiť so zeleným odpadom zo záhrad?

Túto otázku v rôznych obmenách dostávam takmer denne. Prvé najjednoduchšie riešenie bude dať ľuďom, ktorí prejavia záujem, do domácnosti kompostér. Následne by som chcel zriadiť na zbernom dvore alebo na inom vhodnom a na to určenom mieste priestor, kam sa konáre a zelený odpad bude zvážať a spracovávať. Podotýkam, legálnym spôsobom a v súlade s platnou legislatívou a potrebami životného prostredia. Som presvedčený, že ak viaceré obce zvládli vybudovať vlastnú kompostáreň, pri troche záujmu a s možnosťami našej obce to zvládneme aj vo Voderadoch. A kvalitný vyrobený kompost môžu využiť znovu naši občania vo vlastných záhradkách. Téma je široká a týka sa každého z nás.

Určite nebudem podporovať čiernu skládku pri hnojisku, kam sa odpad vozí dnes. Mám pocit, že táto obec sa za posledné štyri roky míľovými krokmi vzdialila od témy životné prostredie. Obec nielenže nezvládla dohľad nad rekultiváciou bývalého smetiska (väčšina odpadu sa len pomlela a ostala na mieste), ale ešte aj sama obec založila a akceptuje vznik novej čiernej skládky len o pár desiatok metrov vedľa. Voziť v dnešnej dobe na pokyn obce zelený odpad ku hnojisku, kde dnes nájdeme absolútne všetko od betónov, mŕtvych zvierat, až po farby a plastový odpad, nepovažujem za riešenie. Akoby sme sa nepoučili z minulosti, keď sme umožnili, aby nám v blízkosti domovov vznikla hora odpadkov. K tomu si môžeme pridať zrušené kontajnery na triedený odpad, ktoré v obci boli v minulosti rozmiestnené a občanmi maximálne využívané. Takisto sme poľavili v téme zlepšovania kvality životného prostredia, najmä vysádzaním drevín. Desiatky vyrezaných stromov bolo nahradených vysadením niekoľkých kusov. Budem presadzovať vysádzanie minimálne 100 stromov ročne a to najmä tých, ktoré sú vhodné pre opeľovače, užitočný hmyz a včely.