Otázky a odpovede IV.

22.09.2018

Lucia sa pýta: Pán Matejčík, prečo ste sa v obecnej politike neangažovali už skôr ako poslanec?

Na túto otázku viem odpovedať veľmi jednoducho. V obecných záležitostiach som sa vždy snažil angažovať. Aktívne som pracoval v rôznych komisiách. Pred ostatnými voľbami ma dokonca viacerí Voderadčania oslovovali, aby som si podal kandidatúru na poslanca, no žiaľ, ako riaditeľ školy v zriaďovateľskej pôsobnosti našej obce nemôžem byť aj poslancom obecného zastupiteľstva. V zákone o obecnom zriadení je vyslovene uvedené v § 11, ods. 2 c, že funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený.

Ako poslanec by som nedokázal pre obec urobiť toľko ako keď som pracoval ako riaditeľ umeleckej školy a zároveň bol nápomocný tam, kde som vedel využiť svoj potenciál. Najmä pri práci v komisiách, pomoci pri organizácii a príprave kultúrnych a spoločenských podujatí, práci s mládežou aj mimo školy. Okrem toho aktívne vediem spevácky zbor Prameň, ktorý po odchode pani Císarovej nemal kto viesť. Viac by som myslím neurobil ani ako poslanec. Iné to však môže byť na pozícii starostu v prípade, že získam dôveru občanov. Obec už pomerne dobre poznám a viem, že sa dá urobiť veľa. Aj ja osobne chcem urobiť viac ako doteraz.

Roman sa pýta: Zaujíma ma váš názor na to, či je správne, že tesne pred voľbami sa začína veľká investičná akcia v obci na Kubinovej ulici. Nikde som sa ani presne nedozvedel, čo všetko sa tam bude robiť a koľko to bude stáť peňazí?

Funkčné obdobie súčasného starostu a obecného zastupiteľstva končí zložením sľubu nového starostu a poslancov. Myslím si, že je legitímne, ak do toho momentu prebiehajú aktivity, ktoré boli naplánované. Nie som zástancom teórie, že voľby a výmena funkcionárov by mali zastaviť život v obci alebo spoločnosti. Ak sa urobí niečo pre občanov, je to len dobre. Na vašu druhú otázku neviem presne odpovedať. Je to skôr otázka na obec. Viem, že sa má realizovať nový chodník a oprava cesty, neviem však, v čom všetkom bude spočívať, ani koľko to bude stáť. Predpokladám, že na obecnom úrade vám poskytnú presné informácie o tom, podľa akého projektu sa práce realizujú, aký bol predpokladaný rozpočet, a aj to, aká je vysúťažená cena diela a predpokladaný časový harmonogram. Tieto informácie by mali byť zverejnené aj na úradnej tabuli a obecnej web stránke. Informácie o projektovej dokumentácii som nenašiel, zápisnica z OZ uvádza: "Starosta informoval, že v zmysle uznesenia č. 44/2018 zo dňa 14.06.2018 obecný úrad zrealizoval výberové konanie na dodávateľa na schválenú investičnú akciu " Rekonštrukcia 9 cesty a chodníka na ulici A. Kubinu. Víťazom sa stala spoločnosť CS s.r.o., Strojárenská č. 5487, 917 02 Trnava, IČO: 44101937, DIČ: 2022578954 s ponukou 129.002,74 EUR s DPH." Ďalšie uznesenie hovorí o tom, že "Obecné zastupiteľstvo Obce Voderady schvaľuje finančné prostriedky vo výške 20.000,- EUR, pre účel pokládky chráničiek pre optosieť a elektroinštalácie na ulici A. Kubinu." Celková cena plánovanej akcie by mala byť cca 150.000 EUR, ktoré boli podľa bodu číslo 2 zápisnice aj plánované (položka 717002) a týmto rozpočtovým opatrením aj zvýšené na sumu 170.000 EUR. Dôvod tohto navýšenia nie je nikde uvedený. Jeho nominálna hodnota korešponduje s prostriedkami na optiku a elektroinštalácie, ale na to postačoval aj dovtedy schválený rozpočet. Navýšenie rozpočtu o 20.000 EUR je zrejme rezerva na ďalšie, teraz ešte nepomenované práce.

Dano sa pýta: Čo mienite robiť so situáciou na školskej ulici, keď budete starosta? Nedá sa tadiaľ prechádzať. Po celej dĺžke parkujú autá, nedajú sa ani obísť, niekedy treba cúvať. A ocenil by som, keby sa dali preč z cesty tie nezmyselné retardéry na spomalenie aút, ktoré sú dnes už napoly rozobraté a ničia sa na nich pneumatiky. Je to najvyťaženejšia ulica v obci. Obec mala radšej tu urobiť poriadok, skôr ako sa tu stane nehoda, ako na Kubinovej, kade jazdí oveľa menej áut. Tá sa mohla robiť aj potom.

Situáciu na Školskej dobre poznám. Určite máte pravdu, že s tým treba akútne niečo robiť. Jazdím tadiaľ každý deň a je to naozaj kritické. S viacerými ľuďmi, s ktorými som sa doteraz rozprával, toto rezonovalo ako jeden z hlavných problémov. Preto som túto situáciu spomínal už na svojej stránke v téme "DOPRAVA" a určite to bude jedna z mojich priorít aj v mojom volebnom programe. Tému bude treba riešiť s dopravným projektantom. Najprv sa pokúsim zistiť, či už obec podnikla nejaké projekčné kroky na vyriešenie tejto situácie. Nevyhnutné bude určite hľadať riešenie aj v diskusii a spolupráci s ľuďmi, ktorí tam vozidlá parkujú, a nájsť také riešenie, aby sme pozitívnou motiváciou ľudí dosiahli iný spôsob parkovania áut, ako na ulici. Verím, že spolu s projektantmi nájdeme dobré technické riešenie pre zabezpečenie prejazdnosti aj bezpečnosti. Čo sa týka priorít, ktorú ulicu áno a ktorú nie, to je asi vec názoru a diskusie. Urobiť Školskú ulicu dobre aj funkčne je veľmi náročná vec. Urobiť Kubinovu ulicu je podstatne jednoduchšie. Určite aj občania v tejto časti obce si zaslúžia mať kvalitnejšiu infraštruktúru. Nepovažujem za problém, že sa robí rekonštrukcia aj tam. Dávam však za pravdu, že najprv treba riešiť kritické časti a tieto ľahké riešiť len tak paralelne s nimi. Čo sa týka spomaľovačov (retardérov) na uliciach, na to mám jednoznačný názor. Žiadne takéto plechové spomaľovače v obci nemajú čo hľadať.