Otázky a odpovede 

30.10.2018

Svoje odhodlanie urobiť pre Vás a našu obec viac beriem veľmi vážne. Považujem za správne, aby som svoj program zostavil aj podľa Vašich potrieb a očakávaní. Vaše námety sú pre mňa veľmi dôležité. Na otázky a požiadavky som sa rozhodol odpovedať verejne preto, lebo verejnú transparentnú komunikáciu považujem za férovú. Budem otvorene komunikovať teraz a aj v budúcnosti.

Ľubo sa pýta: Pán Matejčík, dostal som včera poštou list "PAT A MAT", v ktorom sa neznámy autor ironicky vyjadruje o jednom z kandidátov. Čo si o takomto štýle kampane myslíte?

O spomínanom liste som sa dozvedel včera od ľudí počas roznášania svojho predvolebného kalendára. Keď som večer prišiel domov, našiel som si tento list aj u seba v schránke. Osobne som proti takýmto spôsobom vedenia predvolebnej kampane. Som presvedčený, že ak chce ktokoľvek ľuďom verejne niečo prezentovať mal by byť schopný sa pod to aj podpísať. V takom prípade by to bolo legitímne a čestné. V opačnom prípade je takýto autor zbabelec. Myslím si, že aj finančné prostriedky vynaložené na poštovné by sa dali využiť rozumnejšie. Obec nie je tak veľká, aby sa listy nedali rozniesť vlastnými silami.


16.10.2018

Daniel sa pýta: Pán Matejčík, sledujem volebnú kampaň predovšetkým prostredníctvom internetu. Vo vašich príspevkoch som však nenašiel žiadnu zmienku o posilňovni. Viete mi povedať čo v tejto oblasti plánujete?

Rozprával som sa na túto tému s pár ľuďmi. Čo viem, najmä z rozhovoru s Vami, obecná posilňovňa v minulosti sídlila v priestoroch starej školy - súčasnej obecnej knižnice. Neskôr bol pre potreby posilňovne zrekonštruovaný objekt v areáli ZŠ. V tom čase bola táto aktivita pod správou obce, ktorá tu zabezpečovala servis (platila energie, zabezpečovala upratovanie, nákup cvičebných strojov atď.). Vstup do priestorov bol zabezpečený prostredníctvom elektronickej karty, ktorú si záujemcovia vedeli predplatiť na obecnom úrade. V ostatnom volebnom období sa systém fungovania niekoľko krát zmenil. Objekt bol myslím dva krát prenajatý súkromným osobám, blízkym zamestnancom obce, a v súčasnosti neviem presne akým spôsobom táto služba verejnosti funguje.

Pokiaľ viem aj z rozhovoru s Vami, tak potrebné vybavenie posilňovne by si žiadalo väčší priestor. Na túto tému bude potrebné diskutovať, najmä s tými, ktorí o takýto typ športovania majú záujem. Po zvážení reálnych potrieb a možností sa dá navrhnúť riešenie. V prípade, že to bude potrebné, budeme hľadať nové priestory. Ako jedna z možností prichádza do úvahy aj telocvičňa v komplexe budov po bývalej strednej školy. To je však podmienené rokovaním s Trnavským samosprávnym krajom.

Pri tejto problematike, využitia všetkých telocviční v obci, by som rád prihliadal aj na širšiu verejnosť, ktorá nie je súčasťou športových organizácii, no má záujem využívať športové plochy, telocvičňe atď. Preferujem riešenie, aby tieto zariadenia boli v priamej správe obce a aby podmienky ich využívania našimi občanmi boli veľmi zaujímavé. Mali by byť motivačné, aby sme čo najviac viedli ľudí k športu a pohybovým aktivitám.


10.10.2018

Zuzana sa pýta: Miško, mám na teba jednu prosbu. Snažíme sa doma triediť odpad už dlhší čas. Avšak, nerozumiem tomu, raz nám dajú žlte vrece raz modré, v tomto je nejaký rozdiel? Lebo však neviem či plasty - fľaše, tégliky a podobne patria do jedného vreca. A neviem kam patria tetrapaky od mlieka a džúsov, krabice a tak. Taká hlúposť, ale chcela by som to vedieť.

Všimol som si, že sme dostali vrecia žltej farby, a predtým bývali modré. Predpokladám, keďže som sa nedopátral na obecnej stránke, že by prišlo k nejakej zmene v separovaní, že je to naozaj len zmena farby vreca a žlté používame rovnako ako predtým modré. Čo patrí do plastového vreca je vo všeobecnosti uvedené v usmernení zvozovej spoločnosti FCC Trnava, s.r.o., ktoré je uvedené aj na obecnom webe v časti Harmonogram vývozu odpadov pre rok 2018. Ani tu sa nikde neuvádza nič o farebnosti vriec a teda predpokladám, že na farbe vreca nezáleží. Ocenil by som, keby obec mala na svojej webovej stránke viac informácií venovaných environmentálnej politike. Životné prostredie by si takúto pozornosť určite zaslúžilo. Ďakujem za túto otázku, pretože je to pre mňa zároveň podnet, aby som do svojich cieľov zaradil aj vytvorenie takejto trvalej publicity venovanej životnému prostrediu na webových stránkach obce.


26.9.2018

Peter sa pýta: Chodievam venčiť svojho psíka za dedinu smerom na Majcichov. Dennodenne sa pozerám na obrovskú kopu odpadu, ktorú sem zvážajú ľudia z celej dediny. A keby to bol len zelený odpad... Myslíte si, že toto je správne riešenie odpadovej politiky? Pre ilustráciu Vám posielam aj fotky.

Toto určite nie je riešenie, akým by obec mala pristupovať k zelenému odpadu. Tejto problematiky som sa už čiastočne dotkol v téme životné prostredie. Je zrejmé, že sa jedná o čiernu skládku. Je to o to smutnejšie, že vzniká za priamej podpory obce. Obec, ako som sa aj v inom texte vyjadril, absolútne problematiku životného prostredia nezvláda. Akoby bola naša pamäť veľmi krátka. Len nedávno sa za obrovské peniaze likvidovala skládka na konci dediny, ktorá bola tvorená desaťročia na ploche viac ako dva hektáre. Plocha po tejto rekultivácii zostala zdevastovaná, rastie na nej burina a v podstate väčšia časť odpadu nebola vyvezená, ale bola podrvená na mieste, čo tvorí dnes plochu nevyužiteľnú, plnú drobného skla, kamennej drviny a stavebnej sute, rozdrvených plastov a podobne. Som presvedčený, že obec absolútne nevenovala tejto téme pozornosť a nedohliadla na to, v akom stave zhotoviteľ odovzdá obci zrekultivované pozemky. Výhovorka, že to robilo ministerstvo, je hlúpa. My tu budeme žiť, nie ministerstvo. Pozemky sú obecné, a teda nás všetkých, nie ministerstva. My teraz budeme musieť zaplatiť za ďalšiu rekultiváciu plochy, ak z nej budeme chcieť vytvoriť niečo zmysluplné. Nás všetkých zastupuje vedenie obce. Uplynulo len doslova pár mesiacov a my robíme o možno 200 metrov ďalej základ ďalšieho smetiska? Začalo to návozom zeleného odpadu, ale už dnes tam bežne nájdeme aj iný odpad. Obec je povinná mať k dispozícii plochy na legálnu likvidáciu a legálny spôsob nakladania s odpadom, a to nielen zeleným. Verím, že po tom, ako sa začali na mojom webe zverejňovať otázky k tejto téme, obec pristúpi k likvidácii tejto čiernej skládky. Ak nie, dávam verejný prísľub, že v prípade môjho zvolenia za starostu obce, bude táto čierna skládka zlikvidovaná najneskôr do troch mesiacov od môjho nástupu do funkcie a bude určené miesto na vývoz a likvidáciu zeleného odpadu. V priebehu volebného obdobia sa pokúsime nájsť aj trvalo udržateľný spôsob na spracovanie zeleného odpadu (v ideálnom prípade jeho kompostovaním).

ČIERNA SKLÁDKA VO VODERADOCH (rok 2018)

BÝVALÉ SMETISKO VO VODERADOCH


22.9.2018

Lucia sa pýta: Pán Matejčík, prečo ste sa v obecnej politike neangažovali už skôr ako poslanec?

Na túto otázku viem odpovedať veľmi jednoducho. V obecných záležitostiach som sa vždy snažil angažovať. Aktívne som pracoval v rôznych komisiách. Pred ostatnými voľbami ma dokonca viacerí Voderadčania oslovovali, aby som si podal kandidatúru na poslanca, no žiaľ, ako riaditeľ školy v zriaďovateľskej pôsobnosti našej obce nemôžem byť aj poslancom obecného zastupiteľstva. V zákone o obecnom zriadení je vyslovene uvedené v § 11, ods. 2 c, že funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený.

Ako poslanec by som nedokázal pre obec urobiť toľko ako keď som pracoval ako riaditeľ umeleckej školy a zároveň bol nápomocný tam, kde som vedel využiť svoj potenciál. Najmä pri práci v komisiách, pomoci pri organizácii a príprave kultúrnych a spoločenských podujatí, práci s mládežou aj mimo školy. Okrem toho aktívne vediem spevácky zbor Prameň, ktorý po odchode pani Císarovej nemal kto viesť. Viac by som myslím neurobil ani ako poslanec. Iné to však môže byť na pozícii starostu v prípade, že získam dôveru občanov. Obec už pomerne dobre poznám a viem, že sa dá urobiť veľa. Aj ja osobne chcem urobiť viac ako doteraz.

Roman sa pýta: Zaujíma ma váš názor na to, či je správne, že tesne pred voľbami sa začína veľká investičná akcia v obci na Kubinovej ulici. Nikde som sa ani presne nedozvedel, čo všetko sa tam bude robiť a koľko to bude stáť peňazí?

Funkčné obdobie súčasného starostu a obecného zastupiteľstva končí zložením sľubu nového starostu a poslancov. Myslím si, že je legitímne, ak do toho momentu prebiehajú aktivity, ktoré boli naplánované. Nie som zástancom teórie, že voľby a výmena funkcionárov by mali zastaviť život v obci alebo spoločnosti. Ak sa urobí niečo pre občanov, je to len dobre. Na vašu druhú otázku neviem presne odpovedať. Je to skôr otázka na obec. Viem, že sa má realizovať nový chodník a oprava cesty, neviem však, v čom všetkom bude spočívať, ani koľko to bude stáť. Predpokladám, že na obecnom úrade vám poskytnú presné informácie o tom, podľa akého projektu sa práce realizujú, aký bol predpokladaný rozpočet, a aj to, aká je vysúťažená cena diela a predpokladaný časový harmonogram. Tieto informácie by mali byť zverejnené aj na úradnej tabuli a obecnej web stránke. Informácie o projektovej dokumentácii som nenašiel, zápisnica z OZ uvádza: "Starosta informoval, že v zmysle uznesenia č. 44/2018 zo dňa 14.06.2018 obecný úrad zrealizoval výberové konanie na dodávateľa na schválenú investičnú akciu " Rekonštrukcia 9 cesty a chodníka na ulici A. Kubinu. Víťazom sa stala spoločnosť CS s.r.o., Strojárenská č. 5487, 917 02 Trnava, IČO: 44101937, DIČ: 2022578954 s ponukou 129.002,74 EUR s DPH." Ďalšie uznesenie hovorí o tom, že "Obecné zastupiteľstvo Obce Voderady schvaľuje finančné prostriedky vo výške 20.000,- EUR, pre účel pokládky chráničiek pre optosieť a elektroinštalácie na ulici A. Kubinu." Celková cena plánovanej akcie by mala byť cca 150.000 EUR, ktoré boli podľa bodu číslo 2 zápisnice aj plánované (položka 717002) a týmto rozpočtovým opatrením aj zvýšené na sumu 170.000 EUR. Dôvod tohto navýšenia nie je nikde uvedený. Jeho nominálna hodnota korešponduje s prostriedkami na optiku a elektroinštalácie, ale na to postačoval aj dovtedy schválený rozpočet. Navýšenie rozpočtu o 20.000 EUR je zrejme rezerva na ďalšie, teraz ešte nepomenované práce.

Dano sa pýta: Čo mienite robiť so situáciou na školskej ulici, keď budete starosta? Nedá sa tadiaľ prechádzať. Po celej dĺžke parkujú autá, nedajú sa ani obísť, niekedy treba cúvať. A ocenil by som, keby sa dali preč z cesty tie nezmyselné retardéry na spomalenie aút, ktoré sú dnes už napoly rozobraté a ničia sa na nich pneumatiky. Je to najvyťaženejšia ulica v obci. Obec mala radšej tu urobiť poriadok, skôr ako sa tu stane nehoda, ako na Kubinovej, kade jazdí oveľa menej áut. Tá sa mohla robiť aj potom.

Situáciu na Školskej dobre poznám. Určite máte pravdu, že s tým treba akútne niečo robiť. Jazdím tadiaľ každý deň a je to naozaj kritické. S viacerými ľuďmi, s ktorými som sa doteraz rozprával, toto rezonovalo ako jeden z hlavných problémov. Preto som túto situáciu spomínal už na svojej stránke v téme "DOPRAVA" a určite to bude jedna z mojich priorít aj v mojom volebnom programe. Tému bude treba riešiť s dopravným projektantom. Najprv sa pokúsim zistiť, či už obec podnikla nejaké projekčné kroky na vyriešenie tejto situácie. Nevyhnutné bude určite hľadať riešenie aj v diskusii a spolupráci s ľuďmi, ktorí tam vozidlá parkujú, a nájsť také riešenie, aby sme pozitívnou motiváciou ľudí dosiahli iný spôsob parkovania áut, ako na ulici. Verím, že spolu s projektantmi nájdeme dobré technické riešenie pre zabezpečenie prejazdnosti aj bezpečnosti. Čo sa týka priorít, ktorú ulicu áno a ktorú nie, to je asi vec názoru a diskusie. Urobiť Školskú ulicu dobre aj funkčne je veľmi náročná vec. Urobiť Kubinovu ulicu je podstatne jednoduchšie. Určite aj občania v tejto časti obce si zaslúžia mať kvalitnejšiu infraštruktúru. Nepovažujem za problém, že sa robí rekonštrukcia aj tam. Dávam však za pravdu, že najprv treba riešiť kritické časti a tieto ľahké riešiť len tak paralelne s nimi. Čo sa týka spomaľovačov (retardérov) na uliciach, na to mám jednoznačný názor. Žiadne takéto plechové spomaľovače v obci nemajú čo hľadať.


21.9.2018

Valča sa pýta: Chcem sa spýtať, či je podľa Vás možné vyriešiť príjazdovú cestu k obecným bytovkám. Prichádza tam často k defektom na kolesách áut. Kanále sú nad cestou a nie raz sa stalo, že neprišlo iba k defektu, ale k totálne zničenému kolesu auta. Rovnako tak aj osvetlenie tejto cesty je k ničomu. Neviem, kto toto projektoval, ale je to nedostačujúce osvetlenie. A určite by bolo na mieste sa spýtať na výšku nájomného, nakoľko teda byty to je ....tiež nič moc a raz mi bolo odpovedané, že čo by sme chceli, to nie sú luxusné byty...riadna urážka ...rovnako to ale nie je ani ubytovňa pre bezdomovcov. Každý platí nájom. A tak isto aj opravy porúch v bytoch treba lepšie zabezpečiť...nie že sa čaká na nejakú opravu viac ako rok....Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď by som zobral z môjho pohľadu od najjednoduchších vecí. Problematiku poznám, nakoľko som v nájomnom byte takisto určitú dobu býval. Osobne si myslím, že je tu priestor na to, aby sa výška nájomného prehodnotila smerom nadol. V prípade môjho zvolenia za starostu sa podrobne oboznámim s tým, na základe ktorých ukazovateľov je stanovené nájomné v takejto výške a budem presadzovať jeho zníženie. Bytovky takisto tvoria v rámci splátok nájomného fond opráv. Neviem, v akej je dnes výške a čo všetko je možné z neho uhradiť. V každom prípade, bytovky a byty sú obecné, takže obec musí zabezpečiť aj ich potrebné opravy a údržbu nad rámec fondu opráv, ak je to potrebné. Majetok zaväzuje a treba sa oň riadne starať. Preto si myslím, že nahlásené opravy sa dajú odstrániť v priebehu dní, maximálne 1-2 týždňov. Čo sa týka osvetlenia, je podľa mňa v celku fajn, že sa urobilo aspoň niečo, pretože celá cesta bola donedávna úplne neosvetlená. Určite to nie je riešenie podľa projektu a ani dostačujúce, pretože sa striedajú osvetlené a neosvetlené úseky. Nie som projektant, ale takto osvetlené to podľa normy zrejme nie je. Toto riešenie je ale pomerne jednoduché, stačí doplniť svietidlá približne na dvojnásobok. Nemalo by to byť ani nejak extra finančne náročné. Samotný problém cesty je zrejme najnáročnejšia časť. Nedovolím si teraz odhadnúť, o akých vysokých nákladoch sa bavíme, ak by sa mala urobiť celá cesta s riadnym povrchom, obrubníkmi, prípadne chodníkom a podobne. Určite sa však za rozumné náklady dajú zrealizovať nejaké korekcie, aby, ako píšete, z cesty netrčali poklopy, či iné predmety, ktoré ničia autá. Extrémne nerovnosti by bolo možné okamžite aspoň označiť prenosným dopravným značením.


18.9.2018

Jozef sa pýta: Máte konkrétne predstavy o možnosti vytvorenia cvičiska pre hasičov? Pýtam sa preto, lebo stále sa cvičí na provizórnych plochách a hasiči by si zaslúžili mať vlastný priestor.

Súhlasím s Vami. Téma hasičského cvičiska nie je nová. Pokiaľ viem, hovorí sa o nej už niekoľko rokov. Som si istý, že táto aktivita sa dá zrealizovať v pomerne krátkom čase. Priestorové možnosti sú dnes na to priamo pri hasičskej zbrojnici. Po dohode s členmi DHZ by sme spracovali návrh projektu cvičiska s následnou realizáciou. Myslím, že v prípade podpory zastupiteľstva pre túto aktivitu sa táto dá zrealizovať maximálne do dvoch rokov a skôr. Nie je to podľa mňa ani finančne veľmi náročný projekt.

Jana sa pýta: Aké máte plány v oblasti daní a poplatkov? Budú sa zvyšovať poplatky za vodu a smeti? V televízii dávali, že odpad má zdražieť niekoľko násobne.

Záleží od aktuálneho znenia zákonov, ktoré budú prijaté. Osobne ale nevidím dôvod na to, aby občania v našej obci boli zaťažovaní daňami a poplatkami viac ako doteraz. Práve naopak. Vidím tu priestor, aby obec, ktorá má pomerne veľké príjmy z daní z priemyselného parku vytvárala podmienky na to, aby mali občania výhody. Aj v podobe nižších poplatkov za služby, napríklad vodu, či poplatky súvisiace so zabezpečením pohrebu na výkop jamy a podobne. Zvyšovať dane určite nie je v mojom pláne.

Sylvia sa pýta: Zaujímal by ma Váš názor na oplocovanie obecných objektov a verejných priestranstiev. Zvlášť ma zaujíma plot na cintoríne, ktorý je v hroznom stave. Väčšinu roka bol cintorín aj bez brány a psy behali po cintoríne, bála som sa tam chodiť. Rovnako ma zaujímajú ploty okolo školy, ktoré veľmi špatia celý priestor. Sú tam tri druhy záhradného plota na malom kúsku. To nikto nereguluje? Vám to ako riaditeľovi umeleckej školy nevadí? Kde je nejaké estetické cítenie? Kto to vlastne takto navrhol a koľko to stálo?

Vaša otázka sa skladá z niekoľkých podotázok. Myslím si, že by bolo vhodné, aby do budúcnosti existovala určitá úprava a regulácia obce týkajúca sa oplocovania priestorov. Nemám podrobne naštudované, či takúto úpravu obec má v územnom pláne a preto sa neviem relevantne vyjadriť, či zrealizované oplotenie je v súlade s ňou. Predpokladám, že obec stavbu plota povolila a teda aj posúdila súlad s právnou úpravou. S uvedenými otázkami by bolo dobre sa obrátiť priamo na obec, prípadne základnú školu. Osobne som sa stretol s viacerými rodičmi, ktorým sa to nepáčilo. Na druhej strane zasa treba zvážiť argumenty na zvýšenie bezpečnosti detí, čo bol asi hlavný dôvod pre budovanie plotov pri škole. Osobne by som to nerealizoval práve takto, ale je to vec názoru. Čo sa týka oplotenia na cintoríne, tak tento plot by si zaslúžil nové riešenie. Som presvedčený, že jestvujúci plot sa dá veľmi pekne opraviť bez veľkých investícií. Treba ho vyčistiť, natrieť, opraviť čapice. Na toto všetko máme v obci dosť šikovných podnikateľov, ktorí by s tým vedeli pomôcť. Pokiaľ som si všimol, nedávno bola na cintoríne nainštalovaná aj nová vstupná brána, takže tento problém je už vyriešený. Tu by som možno tiež ocenil, keby táto brána, ktorá je sama o seba pekná, trošku ladila s oplotením a okolím. Takto ako je nezapadá do kontextu. Ale ak ide o funkčnosť, tak je to v poriadku.

Zuzana sa pýta: Aký máte názor na festivaly v obci, Budú pokračovať? Treba tu robiť niečo pre mladých.

Bolo by zvláštne, keby som povedal, že som proti festivalu. Veď som vyštudovaný umelec a vždy som sa aktívne zapájal do kultúry v obci. Je dôležité, aby podujatia ako festival v našej obci boli. Nie je dôležité, ako ich pomenujeme. Môže to byť Rukami a srdcom, Som srdcom Voderadčan, či Obecné dni. Je dôležité, aby sa ľudia na festival tešili, aktívne sa zapájali a aby ich takéto podujatie obohacovalo. Určite sa budeme snažiť, aby žánrová skladba oslovovala aj mládež.

Miro: Na našej ulici chovajú prasce. Je z toho strašný smrad. Čo s tým budete robiť?

Úprimne poviem, nečakal som takúto otázku. Trochu ma to prekvapilo. Najprv som sa nad ňou aj pousmial. Zrejme je to však pre niekoho vážna téma. Neviem presne, ktorej ulice sa to týka a ani nemám konkrétnu predstavu, či takéto niečo vôbec môže starosta, zastupiteľstvo alebo obec vyriešiť. Nemám žiadne skúsenosti s chovom prasiat ale predpokladám, že chov hospodárskych zvierat určuje konkrétna právna úprava. Tá hovorí, čo je prípustné a čo nie. Zrejme by som začal tým, že by som sa skontaktoval s chovateľom a zistil viac na mieste a potom s príslušnou veterinárnou správou, aby som sa oboznámil s podmienkami chovu. V lokalite za dedinou kde bývam sme diskutovali o probléme chovu mačiek. Žijeme na dedine a tieto témy nás zrejme neobídu. V dobe, keď nám mnohé vadí sa asi budeme musieť naučiť aj určitej tolerancii. Treba posúdiť, čo je už naozaj neúnosné voči okoliu. Za dôležité považujem, aby sme riešenia hľadali v spoločnej diskusii.


15.9.2018

Peter sa pýta: Nejaké dobré nápady aj pre dôchodcov? Stále je čo vylepšovať...

Seniori si zaslúžia našu zvláštnu pozornosť. Sú to predsa naše mamy a otcovia, ktorí pre nás urobili tak veľa. Sme povinní sa im odvďačiť a ak je to možné, pomôcť v čom treba. Treba počúvať, aké majú potreby, a tie sa snažiť plniť. Zvláštnu pozornosť a podporu si zaslúžia najmä tí, ktorí sa ešte dokážu a chcú zapájať do aktívneho života.

V obci je funkčná miestna organizácia JDS, treba pokračovať v jej podpore. Vediem seniorský spevácky zbor Prameň, ktorý je potrebné doplniť novými členmi. Obec by mala vytvoriť aj podmienky pre zvýhodnené stravovanie našich seniorov, a osobitne tých, ktorých príjmy sú veľmi malé. Vzhľadom k tomu, že táto skupina našich spoluobčanov najviac potrebuje služby zdravotnej a sociálnej starostlivosti, určite budeme pracovať s témami ako zabezpečenie a podpora služieb zdravotnej starostlivosti, sociálnych terénnych služieb, či vytvorenie podmienok pre vznik stacionára, kde by odkázaní spoluobčania mohli tráviť svoj čas. Som presvedčený, že je tu priestor aj na podporu formou rehabilitačných pobytov a nepochybne aj rôznych fakultatívnych výletov.

Za strategické v tejto kategórii považujem otvorenie aktívnej komunikácie s Trnavským samosprávnym krajom, najmä o možnostiach využitia komplexu budov po bývalej strednej škole (súčasná ubytovňa). Tento priestor je nevyhnutné získať pre obec na zabezpečenie verejno-prospešných služieb. Akékoľvek iné aktivity v tomto priestore nie sú vhodné ani vyhovujúce.

Alena sa pýta: Čo si myslíte o pláne vybudovať nájomné byty v internáte?

V súčasnosti máme v internáte zahraničných robotníkov. Po neuváženom a zlom rozhodnutí Trnavského samosprávneho kraja sa začal tento súbor objektov využívať pre obec takýmto nežiadúcim spôsobom. Po viacerých protestoch a výmene vedenia TTSK sa rozhodlo, že ubytovňa v internáte skončí. Všetci sme sa tešili. Žiaľ, lehota na ukončenie tejto aktivity sa akosi natiahla oproti pôvodným očakávaniam. Akosi však aj ochabla pozornosť ľudí. Nebezpečenstvo však nepominulo, práve naopak, je tu a stále trvá. A veľmi smutné je aj to, že samotná obec dodnes neponúkla žiadny návrh riešenia tejto pálčivej otázky. Prečo? Je pohodlnejšie to nechať na iných? Asi áno. V súčasnosti sa pri rozhovore s ľuďmi stretávam s tým, že rezonuje téma prebudovania internátu na sociálne byty. K takémuto zámeru aj k otázke Aleny sa vyjadrím úplne jednoznačne. Zámer prebudovať tento objekt na byty je ešte horším riešením ako súčasná ubytovňa. S takýmto zámerom v prípade môjho zvolenia za starostu určite nebudem súhlasiť. Takáto koncentrácia bytov v centre obce nie je prijateľná. Ak nie pre iné, tak pre absolútne zhoršenie dopravnej situácie v obci. Ak by tam malo vzniknúť hoci len 50 bytov (hovorí sa o sedemdesiatich), znamenalo by to minimálne 120 potrebných parkovacích miest + návštevy. Absolútne nemysliteľné. Prejdite sa dnes po Školskej ulici. To je ďalší akútny problém, ktorý obec musí riešiť. Táto ulica začína byť neprejazdná, kolízna a nebezpečná. Riešením určite nie sú retardéry na ceste, ktoré postupne niekto odmontováva, a nič nevyriešili. Okrem toho sa zamyslime nad okamžitou potrebou rozšírenia kapacity materskej a základnej školy, nakoľko v bytoch by žili aj rodiny s deťmi.

Verím, že rokovania s Trnavským samosprávnym krajom povedú k takému riešeniu, aby bolo pre obec a jej obyvateľov vyhovujúce a prijateľné. Tak to sľuboval súčasný pán župan a ak budem zvolený za starostu, určite ako jednu z prvých vecí sa pokúsim o dialóg so županom na túto tému.

Ivana sa pýta: Aké zámery máte na Cíferskej ulici?

Na Cíferskej ulici by som v prvom rade doriešil pripojenie obyvateľov na kanalizáciu. Obec v minulosti spolufinancovala pripájanie obyvateľov na kanalizáciu veľkej časti obyvateľov. Hovoríme o domových prípojkách. Podľa mojich informácií si na Cíferskej ulici momentálne obyvatelia musia prípojky platiť samy. Ak je to pravda, tak je to určite diskriminácia. Mojou prioritou bude zabezpečiť prípojky k rodinným domom v réžii obce. Ďalším krokom by mal byť chodník. Treba pripraviť projektovú dokumentáciu a ak to situácia dovolí, urobiť ho širší s možnosťou využitia pre korčuliarov, prípadne cyklistov. Pri budovaní chodníkov určite nezabudnem na budovanie parkovacích miest pre obyvateľov tejto ulice. Spolu s chodníkom samozrejme musí ísť aj vyriešenie internetových prípojok, prípadne aj ďalších sietí, podľa návrhu projektu.

Jozef sa pýta: Čo si myslíte o spôsobe hodnotenia žiakov v ZŠ? (poznámka: respondent mal na mysli bodový systém hodnotenia žiakov).

Nie som v tejto téme zorientovaný. Viem, že v základnej škole sú žiaci hodnotení nielen známkou, ale aj bodmi. Viem o tejto problematike len z rozhovorov s rodičmi. Nedovolím si povedať, či je tento spôsob dobrý alebo zlý. Určite tu bude priestor na komunikáciu s vedením základnej školy a s rodičmi, pokiaľ budú konkrétne námety, či otázky k tejto téme.

Martin sa pýta: Čo chceš robiť so zeleným odpadom zo záhrad?

Túto otázku v rôznych obmenách dostávam takmer denne. Prvé najjednoduchšie riešenie bude dať ľuďom, ktorí prejavia záujem, do domácnosti kompostér. Následne by som chcel zriadiť na zbernom dvore alebo na inom vhodnom a na to určenom mieste priestor, kam sa konáre a zelený odpad bude zvážať a spracovávať. Podotýkam, legálnym spôsobom a v súlade s platnou legislatívou a potrebami životného prostredia. Som presvedčený, že ak viaceré obce zvládli vybudovať vlastnú kompostáreň, pri troche záujmu a s možnosťami našej obce to zvládneme aj vo Voderadoch. A kvalitný vyrobený kompost môžu využiť znovu naši občania vo vlastných záhradkách. Téma je široká a týka sa každého z nás.

Určite nebudem podporovať čiernu skládku pri hnojisku, kam sa odpad vozí dnes. Mám pocit, že táto obec sa za posledné štyri roky míľovými krokmi vzdialila od témy životné prostredie. Obec nielenže nezvládla dohľad nad rekultiváciou bývalého smetiska (väčšina odpadu sa len pomlela a ostala na mieste), ale ešte aj sama obec založila a akceptuje vznik novej čiernej skládky len o pár desiatok metrov vedľa. Voziť v dnešnej dobe na pokyn obce zelený odpad ku hnojisku, kde dnes nájdeme absolútne všetko od betónov, mŕtvych zvierat, až po farby a plastový odpad, nepovažujem za riešenie. Akoby sme sa nepoučili z minulosti, keď sme umožnili, aby nám v blízkosti domovov vznikla hora odpadkov. K tomu si môžeme pridať zrušené kontajnery na triedený odpad, ktoré v obci boli v minulosti rozmiestnené a občanmi maximálne využívané. Takisto sme poľavili v téme zlepšovania kvality životného prostredia, najmä vysádzaním drevín. Desiatky vyrezaných stromov bolo nahradených vysadením niekoľkých kusov. Budem presadzovať vysádzanie minimálne 100 stromov ročne a to najmä tých, ktoré sú vhodné pre opeľovače, užitočný hmyz a včely.