SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V OBCI A MIESTNE ORGANIZÁCIE

24.09.2018

Hoci by sa mohlo zdať na prvý pohľad, že spoločenský život v obci tvorí najmä kultúra, nie je to tak. Iste, kultúrne podujatia, dokonca aj športové a iné, tvoria významnú časť spoločenského života. Z môjho pohľadu je však dôležité, ako fungujú samotné väzby medzi občanmi. Ako prebieha komunikácia s vedením obce, podpora predkladaných návrhov na zlepšenie spoločenského života v obci a podobne. Nemenej významné je i materiálno-technické a priestorové zabezpečenie, ktoré je k dispozícii pre rozvíjanie spoločenského života. S tým takisto súvisí dostupnosť a finančná náročnosť. Je potrebné diskutovať o aktivitách miestnych organizácií, ich poslaní, aktivitách a podmienkach finančného zabezpečenia, podpory a aktivizácii ich činnosti. V obci máme dobre fungujúce organizácie pracujúce s mládežou, najmä hasičov a futbalistov, ale aj aktívnu seniorskú organizáciu, čo je dlhodobý stav a určite veľmi pozitívny. Na druhej strane za veľký problém považujem to, že niektoré dlhé roky pôsobiace organizácie idú do zániku, ako napríklad záhradkári. To je veľmi zlé. Musíme hľadať príčiny tohto stavu a zvrátiť ho. Riešením je určite omladenie členských základní, nové ciele a aktivity, ktoré pritiahnu nových ľudí. Stále vidím veľký priestor aj v zostavovaní kalendára podujatí tak, aby bol pestrejší a viac otvorený novým námetom. Budem presadzovať:

  • podporu a finančné zabezpečenie miestnych organizácií podľa možností obecného rozpočtu
  • priestorové a technické vybavenie miestnych organizácií, najaktuálnejšie vybudovanie cvičebnej plochy pre hasičov, dobudovanie technických zariadení na futbalovom ihrisku (siete, skladové priestory), oprava multifunkčného ihriska, doplnenie výbavy pre tenistov, hráčov stolného tenisu, doplnenie zariadení telocviční a pod.
  • postupnú rekonštrukciu verejných priestranstiev a priestorov (rekonštrukcia kultúrneho domu)
  • rozvoj miestnej knižnice, doplnenie knižných formátov, zatraktívnenie čítania s rôznymi doplnkovými aktivitami
  • vytvárať podmienky na to, aby do organizácií boli motivovaní vstupovať aj mladí ľudia a ľudia v strednom veku
  • podporu a inovovaný mechanizmus dotácií pre podujatia organizované miestnymi podnikateľmi a subjektmi pôsobiacimi na území obce, pokiaľ zvyšujú ponuku na spoločenské vyžitie
  • skvalitňovanie a udržiavanie tradičných podujatí
  • nové podujatia, ktoré budú doplnením a spestrením spoločenského života ale najmä také, ktoré budú aktivizovať mládež, napríklad pre vznik novej mládežníckej hudobnej (divadelnej) skupiny
  • vybudovanie nových priestorov pre služby - nová tržnica (trhovisko), ktoré by bolo nielen obchodným miestom ale aj miestom pre rôzne burzy, výstavy a pod.
  • jasný mechanizmus a transparentnosť pri využívaní verejných priestranstiev, obecných priestorov a obecných zariadení (sprístupnenie za symbolické ceny)