VEREJNÁ SLUŽBA JE VEC VEREJNÁ

08.10.2018

Sú to už tri desaťročia, čo sme dostali šancu žiť v inom svete. A aj keď sa nám zdá samozrejmé, že sa môžeme slobodne vyjadrovať, slobodne pohybovať, jednoducho slobodne žiť, nebolo tomu tak vždy. Žijeme v zriadení, ktoré voláme demokracia. Táto nahradila totalitu. Systém, kde boli stranícke princípy povýšené nad štát, nad ľudské práva, nad spoločnosť. Socializmus bol však na druhej strane systém, ktorý dával bežným ľuďom väčšie istoty, prácu, vzdelanie, garanciu pokoja a stability. Určite to bolo pre mnohých dobré a pohodlné. Mnohí na to s nostalgiou aj dnes spomínajú a niektorí si snáď aj želajú, aby to bolo tak aj dnes. Našťastie, život nie je počítačová hra a urobiť krok späť sa nedá. Nechceme sa znovu báť slobodne sa vyjadrovať, nechceme byť prenasledovaný pre svoju vieru, nechceme žiť za ostnatým drôtom..., je toho veľa čo bolo zlé. Som presvedčený, že chceme žiť slobodne a o túto možnosť sa dúfam nedáme pripraviť.

Demokratické zriadenie nám dáva možnosť na to, aby sme sa spolupodieľali na rozhodovaní o veciach verejných. Môžeme tak urobiť tým, že sa pokúsime získať dôveru voličov a byť zvolení na miesta volených "zastupiteľov", a tak mať možnosť priamo sa podieľať na výkone a správe vecí verejných. Dôležité je však aj to, aby sme nestrácali záujem a chuť zapájať sa do vecí verejných aj z pozície bežného občana. Mali by sme mať záujem o to, čo sa deje okolo nás, mať záujem na tom, ako naši zvolení zástupcovia vykonávajú svoj mandát.

Ako funguje v praxi miestna samospráva? Máme dostatok sprístupnených informácií o tom, čo sa plánuje a ako veci prebiehajú? Mali by sme vedieť ako sa nakladá s verejnými prostriedkami, v akej výške a na aké účely sú využívané. Realizujú sa veci, ktoré sú pre občanov v danej chvíli najviac potrebné, sú medzi nimi aj také, ktoré si vyžadujú náročnejšie prípravy prípadne strategické plánovanie?

Ako plánujeme dnes?

Nemám žiadnu vedomosť o tom, ako naša obec v súčasnosti plánuje. Nemám ani vedomosť o tom, že by sa s verejnosťou diskutovalo o nejakej stratégii. Súčasné vedenie obce nepredstavilo žiadnu stratégiu. V našej obci sa všetko robí živelne, podľa toho, čo príde na rad. Domnievam sa, že takýto systém práce je veľmi pohodlný ale predovšetkým nekontrolovateľný. Bolo by žiaduce, aby sa zvýšil záujem ľudí o verejné dianie. Keby sme poznali odpovede na otázky, kam smerujeme v oblasti životného prostredia, bezpečnosti v obci, sociálnej oblasti, školstve a tak ďalej. Mali by sme možnosť našich zástupcov kontrolovať. Vie niekto z Vás aké má naša obec vízie a plány v akejkoľvek oblasti? Nie? Som presvedčený, že to určite nieje v poriadku. Ja by som to určite rád zmenil.

Aká je informovanosť občanov?

Z môjho pohľadu je informovanosť veľmi slabá. Počnúc informáciami o financiách, ktoré sú len veľmi rámcové, pokračujúc informáciami o plánovaní, príprave projektov a končiac napríklad neskorým zverejňovaním zápisníc z takmer všetkých obecných zastupiteľstiev. Bol som prekvapený, koľkí z vás si to všimli a koľkí ste so mnou diskutovali práve na túto tému. Mnohé zápisnice nemajú žiadnu výpovednú hodnotu a sú v nich veci, o ktoré nikto nemá záujem. V zápisniciach chýbajú informácie napríklad o konkrétnom využívaní finančných prostriedkov. Určite to treba urobiť v súlade so zákonom. Mnohé zápisnice sú dokonca zverejňované na webovom sídle obce so spätným dátumom ich sprístupnenia, čo je podľa mňa za hranicou zákona.

Dostupnosť verejnej služby.

Zabezpečuje ju najmä aparát obecného úradu. V porovnaní s inými obecnými úradmi s počtom obyvateľov v obci okolo 2000 občanov (vo Voderadoch nie je ani 1500) máme nepomerne viac úradníkov. To ale nepovažujem za hlavný problém. Problém je v tom, že nevieme povedať, čo títo ľudia robia na viac oproti iným obecným úradom. Keď vo väčších obciach stačia traja či štyria úradníci a u nás ich je šesť, tak musí byť preto aj nejaké vysvetlenie. Robí obec viac projektov? Nerobí žiadne. Je úrad dlhšie otvorený pre stránky? Nie je. Poskytuje nejaké služby občanom navyše? Neposkytuje. Ak áno. Bolo by to v poriadku. Ak sú odpovede nie, nie je to v poriadku. Stretol som sa s tým, že môj cieľ je vyhodiť z práce pracovníkov úradu. Týmto klebetám netreba prikladať žiadnu váhu a ani tým, ktorí ich rozširujú. Nikdy som nič podobné netvrdil a je to len súčasť nečestného boja proti mojej osobe. Rovnako ako sľuby istôt pre obecný aparát od mojich protikandidátov, o ktorých som počul. Takýchto "overených informácií" koluje niekoľko. Pristupujme k veciam zodpovedne. V dnešnej dobe, keď kvalitných pracovníkov je všade nedostatok, nikto nemá záujem ich vyhadzovať. Práve naopak, som zástancom aj vytvárania nových pracovných miest priamo v obci. Na to však musí obec vytvoriť podmienky. Ľudia musia mať reálnu pracovnú náplň. Ich práca musí dávať zmysel. Ich práca musí byť sprevádzaná konkrétnymi výsledkami pre rozvoj našej obce. Som presvedčený, že máme čo zlepšovať. Práce je veľa. Každý, kto bude pracovať čestne, kvalitne, svedomito a zodpovedne svoju príležitosť určite dostane.

V tejto oblasti budem presadzovať:

  • jasné pomenovanie cieľov pre nové funkčné obdobie a ich kontrolovateľnosť počas štyroch rokov (či sa plnia alebo nie)
  • jasné pomenovanie problémov a návrhy ich riešení na dlhší časový úsek (stredno a dlhodobé plánovanie)
  • pokúsiť sa zvýšiť záujem občanov o veci verejné, najmä účasť na obecných zastupiteľstvách
  • vytvoriť aktivity na zapojenie mládeže do vecí verejných
  • vytvoriť priestor na pravidelnú diskusiu s občanmi a získavanie podnetov priamo od nich, následnú analýzu a vyhodnotenie týchto návrhov
  • sprístupňovať informácie pre občanov tak ako to ukladá zákon, najmä riadne a včas zverejňovať zápisnice z obecných zastupiteľstiev a z komisií obecného zastupiteľstva
  • aktívne propagovať možnosť zapojenia sa do práce komisií obecného zastupiteľstva s možnosťou predkladať vlastné návrhy riešení a zabezpečenie diskusie k týmto návrhom
  • väčšia otvorenosť úradu voči verejnosti