ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

18.07.2018

Tému životné prostredie považujem za najdôležitejšiu tému súčasnosti. V rámci obce máme veľa možností, ako si priestor, v ktorom žijeme, môžeme zlepšiť. V oblasti životné prostredie by som sa chcel venovať nasledovným oblastiam:

  • dokončiť rekultiváciu bývalého smetiska (vytvoriť zelenú zónu)
  • dobudovať zberný dvor
  • obnoviť separáciu odpadu (nádoby na triedenie v celej obci)
  • nádoby na prepálený olej do každej domácnosti
  • vysádzať a udržiavať zeleň
  • zlepšovať kvalitu ovzdušia (zametanie ulíc, polievanie ulíc)
  • vysádzať stromy mimo intravilán obce "remizky" (zabezpečiť druhovú rôznorodosť stromov)
  • podporovať poľovníctvo a včelárstvo
  • komunikovať s poľnohospodármi o výsadbe rastlín šetrných k životnému prostrediu
  • zabezpečovať pravidelnú osvetu

* remizka - drevinový porast v nezalesnenej oblasti. Remizky majú zásadný ekologický význam, podporujú biologickú rozmanitosť a chránia pôdu pred eróziou. Slúžia aj ako vetrolamy.